top of page

KIZILKAYA  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

 

 1. Kızılkaya  Belediyesi demirbaşına kayıtlı Belediye Encümeninin 16.12.2021 tarih 74 Sayılı kararı ile mevcut durumları ile satışına karar verilen aşağıda Plakası, cinsi, markası, modeli, miktarı yazılı araçlar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti  ile ayrı ayrı olmak üzere satış ihalesi yapılacaktır.

 

Sıra No Plakası       Cinsi          Markası          Mevcut Durum     Modeli   Muhammen Bedeli     Geçici Teminat Bedeli         İhale Tarihi        İhale Saati

                                                                                                                   (TL) KDV Dahil  

1     15 EC 434    Otomobil          Fıat Palio            Faal                2001           32.500 TL                    975.00 TL                   30.12.2021          10.00

2      15 EF 365     Otobüs           Iveco M23           Faal               2001            29.660 TL                    900,00 TL                   30.12.2021           10.10

 

 1. Yukarıda araçların cinsi, miktarı, markası, modeli ve muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı olan araçlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile 30.12.2021 Perşembe günü Saat 10:00’da başlayacak ve her araç için aşağıda belirtilen saatte Kızılkaya  Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 2. İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve saat 10:00’a kadar müracaat etmeleri gerekir.

 3. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediye  Mali Hizmetleri Müdürlüğünden temin  edilebilir.

 4. İhale şartname bedeli 50,00 TL dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

 5. İhaleye katılacak olanlar:                           
  a. Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır, dilekçe Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
  b. Gerçek kişiler; Nüfus Cüzdanı örneği, İkametgah Belgesi (Son iki ay içinde alınmış olması),
     Tüzel Kişiler; Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi.
  c.İhaleye Vekâleten katılıyor ise noter tasdikli vekâletname.
  d.Geçici Teminat Belgesi , 
  e.Şartname satın alındı belgesi, 
  f. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

 6. Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

 7. İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

 8. Satış bedelinden KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden % 18 KDV alınacaktır,  İhale ile ilgili diğer tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

 9. İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Bucak Mahkemeleri ve İcra Daireleri çözümlenir.

 10. İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülen ve karara bağlanan ihale kararı ise; Belediye Başkanı onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Belediye Başkanı İhaleyi fesih etmesi halinde , iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 11. 2886 Sayılı D.İ. kanunun 17. ve 18. nci maddeleri ne istinaden ilan Olunur. 

 

 

KIZILKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANNER.png
bottom of page